Επίδομα προσωπικής διαφοράς θα λαμβάνουν και οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομίας

Την καταβολή του επιδόματος της προσωπικής διαφοράς και στους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προβλέπει νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή.

Πρόκειται για το σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό

απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» που σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μεταξύ άλλων προβλέπει:

-Ετήσια δαπάνη περίπου 3,85 εκατ ευρώ, σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο, από την χορήγηση της προσωπικής διαφοράς σε όλους τους υπαλλήλους του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η δαπάνη για το τρέχον έτος υπολογίζεται σε περίπου 5,13 εκατ ευρώ

-Ετήσια δαπάνη περίπου 21,5 εκατ ευρώ από τον επανακαθορισμό των θέσεων προσωπικού μεταξύ μόνιμου και ΙΔΑΧ στο Συνήγορο του Πολίτη

Επίσης προβλέπεται δαπάνη το ύψος της οποίας δεν υπολογίζει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους για την κάλυψη αναγκών στέγασης των γενικών και ειδικών γραμματέων, υφυπουργών, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υπουργών, στους οποίους υπάγονται οι εμπλεκόμενοι με το σχεδιασμό, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο των αναπτυξιακών προγραμμάτων φορείς, καθώς και τις ανάγκες στέγασης του εποπτεύοντος την ΜΟΔ ΑΕ Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και των εποπτευόμενων φορέων του

Επιπροσθέτως προκαλείται απώλεια εσόδων από την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για την υπεραξία που προκύπτει από την εκποίηση των ακινήτων και των λοιπών εγκαταστάσεων τους, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στο κόστος μετεγκατάστασής τους, των επιχειρήσεων παροχής εφοδιαστικής που μετεγκαθίστανται σε Επιχειρησιακά Πάρκα. Καθώς και ετήσια δαπάνη 400 χιλ ευρώ από σύσταση νέων θέσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων.

πηγή: protothema.gr

Keywords
Τυχαία Θέματα