Τι είναι τα δάνεια NPL’s και τα NPE’s

Τα NPL’s και τα NPE’s μπήκαν με τα μνημόνια για τα καλά στη ζωή των Ελλήνων και των επιχειρήσεων.

Δάνεια σε καθυστέρηση (non-performing loans – NPLs): δάνεια σε καθυστέρηση θεωρούνται τα δάνεια για τα οποία έχει καθυστερήσει η αποπληρωμή (του συνόλου ή ενός μέρους) των τόκων ή/και του κεφαλαίου για χρονικό διάστημα πέραν των 90 ημερώνή βρίσκεται σε δικαστικές ενέργειες. Ένα δάνειο παύει να είναι μη εξυπηρετούμενο εάν επαναδιαπραγματευθεί και υπάρξει ρύθμιση ή αποπληρωθούν οι καθυστερημένες οφειλές άνω των 90 ημερών.

Μη εξυπηρετούμενες εκθέσεις (non-performingExposure

– NPEs): Μια πιστοδότηση θεωρείται μη εξυπηρετούμενη έκθεση ότα ισχύει μια εκ των κάτωθι προϋποθέσεων α) είναι σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, β) Είναι σε στάδιο δικαστικών ενεργειών γ) Εμφανίζει ένδειξη αδυναμίας πληρωμής δ) Είναι απομειωμένη και ε) είναι μη εξυπηρετούμενη ρύθμιση.

Στην περίπτωση των ρυθμισμένων χορηγήσεων στα NPE’s εμπίπτουν

α) Πιστοδοτήσεις που είχαν χαρακτηρισθεί ως μη εξυπηρετούμενες πριν την ρύθμιση.

β) Ρυθμισμένα δάνεια τα οποία είχαν επιστρέψει σε εξυπηρετούμενα, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων υπό παρακολούθηση τα οποία είτε επαναρυθμίζονται είτε ξεπερνούν τις 90 ημέρες καθυστέρησης.

Η κυριότερη διαφορά των μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων (NPE) σε σχέση με τον ορισμό των δανείων σε καθυστέρηση (NPL) έγκειται στο γεγονός ότι στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα περιλαμβάνονται και ανοίγματα που είναι μεν ενήμερα ή εμφανίζουν κατά την ημερομηνία αναφοράς καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι ο οφειλέτης ενδέχεται τελικά να μη μπορέσει να εκπληρώσει πλήρως τις δανειακές υποχρεώσεις του.

Keywords
Αναζητήσεις
τι ειναι npes, διαφορα npl npe
Τυχαία Θέματα