Ελληνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε η συμφωνία με την ΣΚΤ

19:27 3/9/2018 - Πηγή: BankWars

Ολοκληρώθηκε και επίσημα η μεταφορά ορισμένων εργασιών, περιουσιακών στοιχείων αλλά και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ) στην Ελληνική Τράπεζα.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα, η συμφωνία αφορά απόκτηση συγκεκριμένου ισολογισμού της ΣΚΤ ως επίσης και συγκεκριμένων εργασιών της ΣΚΤ. Τα ενεργητικά στοιχεία του ισολογισμού αποτελούνται από χαρτοφυλάκιο κυρίως εξυπηρετούμενων δανείων, ομολόγων της Κυπριακής Κυβέρνησης

και μετρητών. Τα παθητικά στοιχεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις πελατών.

Με την αναμενόμενη ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στους επόμενους μήνες, η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας θα ενισχυθεί σημαντικά με τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατ. 1 (CET1 ratio) και τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων να είναι πέραν του 14% και 17%, αντίστοιχα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζας:

Πόσο μεγαλώνει η Ελληνική Τράπεζα
• 550,000+ πελάτες
• Μερίδιο αγοράς καταθέσεων από 12% σε 32%
• Μερίδιο αγοράς εξυπηρετούμενων χορηγήσεων από 7% σε 22%
• Δείκτης ΜΕΧ (εξαιρουμένων ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΣΠΠΣ ) από 52% σε 25%
• ΜΕΧ (εξαιρουμένων ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΣΠΠΣ) προς περιουσιακά στοιχεία από 12% σε 5%

Η εξαγορά αναμένεται να επιταχύνει τη στρατηγική της Τράπεζας για ενίσχυση των δραστηριοτήτων της σε όλη την Κύπρο – μέσα από μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση. Η περίμετρος που έχει εξαγοραστεί είναι συμπληρωματική με το επιχειρηματικό μοντέλο της Ελληνικής Τράπεζας και δημιουργεί οικονομίες κλίμακας και συνεργειών. Το υφιστάμενο δανειακό χαρτοφυλάκιό της Ελληνικής Τράπεζας, εστιάζεται σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ με την επέκταση αυτή οι πελάτες τις Ελληνικής Τράπεζας θα ξεπεράσουν τις 550.000, εδραιώνοντας την ως ηγετική τράπεζα στην Κύπρο στον τομέα της λιανικής τραπεζικής. Το μερίδιο αγοράς των καταθέσεων αυξάνεται από 12% σε 32% ενώ το μερίδιο αγοράς εξυπηρετούμενων δανείων τριπλασιάζεται από 7% σε 22%.

Επίσης η ποιότητα του χαρτοφυλακίου βελτιώνεται και ο κίνδυνος του ισολογισμού μειώνεται από την πρώτη μέρα αφού ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (εξαιρουμένων ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΣΠΠΣ) της Ελληνικής Τράπεζας μειώνεται δραματικά από 52% σε περίπου 25% ενώ το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (εξαιρουμένων ΜΕΧ που καλύπτονται από το ΣΠΠΣ) ως προς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων μειώνεται από 12% σε 5%.

Η Ελληνική Τράπεζα θα συνεχίσει να διατηρεί μεγάλη ρευστότητα με το δείκτη καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις να ανέρχεται σε περίπου 50%, επιτρέποντάς της να στηρίξει περαιτέρω τις χρηματοδοτικές ανάγκες των πελατών της και της οικονομίας γενικότερα.

Δίκτυο Καταστημάτων
• Μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων ακόμα και μετά τον εξορθολογισμό
• Μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης αγροτικών περιοχών μέσω των κινητών τραπεζικών μονάδων

Όσο αφορά το δίκτυο καταστημάτων, σκοπός της Τράπεζας είναι ο εξ ορθολογισμός του δικτύου ώστε να είναι σωστά τοποθετημένη στο γεωγραφικό χώρο της Κύπρου για την όσο το δυνατό πληρέστερη και απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών των πελατών, αλλά και την διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της Τράπεζας. Η Τράπεζα θα προχωρήσει στο κλείσιμο 100 περίπου καταστημάτων μέσα στον επόμενο ένα χρόνο. Πρόκειται για καταστήματα τα οποία ήταν στο πλάνο της ΣΚΤ για να κλείσουν και ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών δεν δικαιολογούσε την διατήρηση τους. 43 από αυτά τα καταστήματα (28 μερικής χρήσης και 15 πλήρους χρήσης) αναμένεται να κλείσουν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2018. (πλήρης λίστα – παράρτημα 1).

Παρόλα αυτά, η Ελληνική Τράπεζα θα συνεχίσει να διατηρεί το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων και ΑΤΜ από οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό οργανισμό στην Κύπρο. Το δίκτυο της Τράπεζας ενισχύεται άμεσα και με κινητές τραπεζικές μονάδες. Έτσι τα απομακρυσμένα χωριά στα οποία δεν υπάρχουν καθόλου τράπεζες θα καλύπτονται από τις κινητές μονάδες που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει ένα κανονικό κατάστημα. Σύντομα οι πελάτες θα ενημερωθούν για τις διαδρομές και τα δρομολόγια. Με την χρήση των κινητών μονάδων, στόχος της Τράπεζας είναι να εξυπηρετεί ακόμα περισσότερους πελάτες με παρουσία σε περισσότερα σημεία στις αγροτικές περιοχές από ότι τώρα. Οι επηρεαζόμενοι πελάτες μπορούν επίσης να επισκεφθούν το κοντινότερο κατάστημα του δικτύου ή οποιοδήποτε άλλο κατάστημα τους βολεύει και θα εξυπηρετηθούν άμεσα.

Τι αλλάζει για τον πελάτη
• Στο παρόν στάδιο δεν αλλάζει τίποτε στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές.
• Οι πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες, λογαριασμοί πληρωμών, δανειακές συμβάσεις, παρατραβήγματα, κωδικοί ηλεκτρονικής τραπεζικής κτλ., συνεχίζουν να λειτουργούν ως έχουν.
• Για οποιαδήποτε αλλαγή οι πελάτες θα ενημερώνονται
• Πρόσβαση σε περισσότερες τραπεζικές λύσεις με ανταγωνιστικούς όρους και προϋποθέσεις

Οι καταθέσεις και οι πιστωτικές διευκολύνσεις των πελατών της πρώην ΣΚΤ μεταφέρονται ως έχουν. Παράλληλα οι πελάτες αποκτούν πρόσβαση και σε δανειακά προϊόντα και τραπεζικές λύσεις που είναι σε θέση να προσφέρει η Τράπεζα, με πολύ ανταγωνιστικούς όρους. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες οι πελάτες μπορούν να αποτίνονται στα καταστήματα της Ελληνικής Τράπεζας, στο τηλεφωνικό κέντρο αλλά και στην ειδική ιστοσελίδα www.hellenicbank.com/skt η οποία ανανεώνεται συνεχώς παρέχοντας όλες τις απαραίτητές πληροφορίες.

Πλάνο αφομοίωσης – προσωπικό
• Διεθνής αναγνωρισμένος οίκος
Συγκεκριμένο πλάνο αφομοίωσης
• 1.100 άτομα πρώην ΣΚΤ μεταφέρθηκαν

Η γρήγορη και απρόσκοπτη μετάβαση στη νέα εποχή και η ομαλή ενσωμάτωσή των συστημάτων και του προσωπικού της πρώην ΣΚΤ αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Έχει καταρτιστεί συγκεκριμένο πλάνο αφομοίωσης και συστάθηκε ειδική ομάδα που θα παρακολουθεί την υλοποίηση του πλάνου, η οποία απαρτίζεται από προσωπικό της Ελληνικής Τράπεζας και εξειδικευμένους διεθνώς αναγνωρισμένους συμβούλους οι οποίοι ειδικεύονται σε θέματα εξαγορών και ενοποιήσεων τραπεζών.

Όσο αφορά το προσωπικό, η Ελληνική Τράπεζα απορρόφησε 1.100 άτομα πρώην υπαλλήλους της ΣΚΤ. Το προσωπικό αυτό μαζί με το υφιστάμενο προσωπικό της Ελληνικής Τράπεζας αποτελούν την κινητήριο δύναμη της Τράπεζας για επίτευξη των στρατηγικών στόχων της, μέσα από κοινό όραμα, αποστολή και αξίες.

Δήλωση Ιωάννη Μάτση, Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή

“H εξαγορά αναμένεται να επιταχύνει τη στρατηγική της Τράπεζας για ενίσχυση των δραστηριοτήτων της σε όλη την Κύπρο, μέσα από μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση. Η επέκταση αυτή εδραιώνει την παρουσία της Ελληνικής Τράπεζας στα οικονομικά δρώμενα του τόπου και την καθιερώνει ως την ηγετική τράπεζα στην Κύπρο στον τομέα της λιανικής τραπεζικής.

Με την εξαγορά επιτυγχάνουμε σημαντική βελτίωση στην ποιότητα και δομή των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας και, ως εκ τούτου, στο χρηματοοικονομικό προφίλ της, επιτρέποντας της να επικεντρωθεί στην επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.

Καλωσορίζοντας τους νέους μας πελάτες, θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι θα εργαστούμε σκληρά ώστε η μετάβασή στην νέα εποχή να είναι όσο το δυνατό πιο ομαλή και ανώδυνη. Το πάθος μας για δουλειά, η αφοσίωση και ο σεβασμός προς τους πελάτες, τους μετόχους, το προσωπικό τους συνεργάτες μας και τον κάθε ένα από εμάς, αποτελούν τις βασικές αξίες με τις οποίες πορευόμαστε – και αυτό ακριβώς σκοπεύομε να συνεχίσουμε να κάνουμε.”

Keywords
Τυχαία Θέματα