«Χρυσή Βίζα» με αγορά μετοχών, ομολόγων και με καταθέσεις

14:45 8/3/2019 - Πηγή: BankWars

Διευρύνονται τα κριτήρια για τη χορήγηση της Χρυσής Βίζας, πέραν της αγοράς ακινήτου αξίας 250 χιλ. ευρώ.
Με το σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών οι αλλοδαποί επενδυτές θα την εξασφαλίζουν και με επενδύσεις σε κινητές αξίες, όπως μετοχές, ομόλογα αλλά και προθεσμιακές καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες.
Ειδικότερα, στο άρθρο 42 του νομοσχεδίου προβλέπεται η τροποποίηση του άρθρου 16 ν. 4251/2014, ώστε εκτός από την απόκτηση

ακίνητης περιουσίας ελάχιστης αξίας 250.000 ευρώ, να επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα, δηλαδή η χορήγηση Χρυσής Βίζας, σε πολίτη τρίτης χώρας, που έχει πραγματοποιήσει επένδυση σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
α. Εισφορά κεφαλαίου ποσού κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας.
Η πραγματοποίηση της επένδυσης γίνεται με διαμεσολαβητή Επιχείρηση Επενδύσεων του ν. 4514/2018 (Α’ 14), η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περ. 4 του Παραρτήματος I του Τμήματος Α’ του ίδιου νόμου ή Πιστωτικό Ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, με τη δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣAT) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ».
Η πραγματοποίηση της επένδυσης πιστοποιείται βάσει βεβαίωσης η οποία εκδίδεται από τον ανωτέρω διαμεσολαβητή και η διακράτησή της πιστοποιείται βάσει βεβαίωσης που εκδίδεται από Επιχείρηση Επενδύσεων του ν. 4514/2018, η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περ. 4 του Παραρτήματος I του Τμήματος Α’ του ίδιου νόμου ή Πιστωτικό Ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, που τηρεί τον σχετικό λογαριασμό χειριστή.
β. Εισφορά κεφαλαίου, ποσού κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ, σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) του ν. 2778/1999 (Α’ 295), που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Κατά το αρχικό στάδιο και μέχρι την εισαγωγή της ΑΕΕΑΠ σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πραγματοποίηση της επένδυσης και η διακράτησή της πιστοποιείται βάσει βεβαιώσεων που εκδίδονται από την εταιρεία.
γ. Εισφορά κεφαλαίου, ποσού κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) του ν. 2367/1995 (Α’ 261) για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) του ν. 2992/2002 (Α’ 54) για απόκτηση μεριδίων, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή και εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής της συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων, ο επενδυτής υποχρεούται να τοποθετήσει το υπολειπόμενο ποσό της συμμετοχής του σε δεσμευμένο λογαριασμό (escrow account), στο Πιστωτικό Ίδρυμα που αποτελεί τον θεματοφύλακα του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων.
Για την επένδυση με εισφορά κεφαλαίου σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ), ο επενδυτής υποχρεούται να δημιουργήσει στο παραπάνω Πιστωτικό Ίδρυμα μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό με αποκλειστική χρήση την κατάθεση των κεφαλαίων που επιστρέφονται σε αυτόν από τον Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων.
Ο επενδυτής δύναται να προβαίνει σε πράξεις εκταμίευσης από τον παραπάνω λογαριασμό, με την προϋπόθεση ότι αθροιστικά το παραμένον υπόλοιπο αυτού, η ονομαστική αξία της παραμένουσας επένδυσης στον Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων και το παραμένον υπόλοιπο στον δεσμευμένο λογαριασμό του παραπάνω εδαφίου, ισούνται τουλάχιστον με το αρχικά επενδυθέν ποσό για το οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια διαμονής.
Η πραγματοποίηση και η διακράτηση της επένδυσης πιστοποιείται βάσει βεβαιώσεων που εκδίδονται από τον διαχειριστή του Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων για τη συμμετοχή του επενδυτή και το Πιστωτικό Ίδρυμα για τις κινήσεις των προαναφερόμενων λογαριασμών.
Για την επένδυση με εισφορά κεφαλαίου σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ), κατά το αρχικό στάδιο και μέχρι την εισαγωγή της ΕΚΕΣ σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πραγματοποίηση της επένδυσης και η διακράτησή της πιστοποιούνται βάσει βεβαιώσεων που εκδίδονται από την εταιρεία.
δ. Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, με αξία κτήσης κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγοράς τουλάχιστον 3 έτη, μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα, το οποίο θα αποτελεί και τον θεματοφύλακα αυτών.
Η πραγματοποίηση και διακράτηση της επένδυσης πιστοποιείται βάσει βεβαιώσεων που εκδίδονται από το Πιστωτικό Ίδρυμα.
ε. Προθεσμιακή κατάθεση ύψους κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ σε ημεδαπό Πιστωτικό Ίδρυμα, τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.
Η πραγματοποίηση και διακράτηση της επένδυσης πιστοποιείται βάσει βεβαιώσεων που εκδίδονται από το Πιστωτικό Ίδρυμα.
στ. Αγορά μετοχών, εταιρικών ομόλογων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα, αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστο 800.000 ευρώ.
Η πραγματοποίηση της επένδυσης γίνεται με διαμεσολαβητή Επιχείρηση Επενδύσεων του ν. 4514/2018 η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περ. 4 του Παραρτήματος I του Τμήματος Α του ίδιου νόμου ή Πιστωτικό Ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, με τη δημιουργία προσωπικής μερίδας του επενδυτή στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣAT) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ».
Ο επενδυτής υποχρεούται να τηρεί, σε Πιστωτικό Ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, μοναδικό και αποκλειστικής χρήσης λογαριασμό για τις πράξεις πραγματοποίησης της επένδυσης και των μετέπειτα συναλλαγών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του και να μην εκταμιεύει οιαδήποτε ποσά από ρευστοποίηση των κινητών αξιών παρά μόνο για επανεπένδυση αυτών σε κινητές αξίες του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης αυτής, ώστε το μέσο ετήσιο υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού να μην υπερβαίνει το 20% του ποσού της αρχικής επένδυσης.
Η πραγματοποίηση και διακράτηση της επένδυσης πιστοποιείται βάσει βεβαιώσεων που εκδίδονται από Επιχείρηση Επενδύσεων του ν. 4514/2018, η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περ. 4 του Παραρτήματος I του Τμήματος Α του ίδιου νόμου ή Πιστωτικό Ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, που τηρεί το λογαριασμό χειριστή, για την κίνηση του χαρτοφυλακίου του επενδυτή και από το Πιστωτικό Ίδρυμα του παραπάνω εδαφίου, για την κίνηση του τηρούμενου από τον επενδυτή λογαριασμού.
ζ. Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ σε αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα και εφόσον (i) το ύψος του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των 3.000.000 ευρώ και (ii) το αμοιβαίο κεφάλαιο και ο διαχειριστής του είναι αδειοδοτημένοι από την αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην οποία εδρεύει, η οποία για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) και να έχει συνάψει διμερή συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών με την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η πραγματοποίηση των επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, γίνεται με διαμεσολαβητή Επιχείρηση Επενδύσεων του ν. 4514/2018, η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περ. 4 του Παραρτήματος I του Τμήματος Α του ίδιου νόμου ή Πιστωτικό Ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, με τη δημιουργία μερίδας αυτού στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣAT) της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ΑΕ».
Για το αμοιβαίο κεφαλαίο τηρείται σε Πιστωτικό Ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, μοναδικός και αποκλειστικής χρήσης λογαριασμός για τις πράξεις πραγματοποίησης των επενδύσεων αυτού και των μετέπειτα συναλλαγών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του και την είσπραξη μερισμάτων. Κατά τη μεταφορά των προς επένδυση ποσών στον ανωτέρω λογαριασμό, ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου δηλώνει στο Πιστωτικό Ίδρυμα τα στοιχεία των μεριδιούχων και των μεριδίων που σχετίζονται με αυτά.
Η πραγματοποίηση και διακράτηση της επένδυσης από τους μεριδιούχους και το αμοιβαίο κεφάλαιο, πιστοποιούνται βάσει της ετήσιας έκθεσης του αμοιβαίου κεφαλαίου καθώς και βάσει βεβαιώσεων που εκδίδονται από τον διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου για τη συμμετοχή του πολίτη τρίτης χώρας σε αυτό, από Επιχείρηση Επενδύσεων του ν. 4514/2018, η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της περ. 4 του Παραρτήματος I του Τμήματος Α του ιδίου νόμου ή Πιστωτικό Ίδρυμα, με έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα, που τηρεί το λογαριασμό χειριστή για την κίνηση του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου και από το Πιστωτικό Ίδρυμα του τρίτου εδαφίου της υποπερ. ζ για την κίνηση του λογαριασμού του αμοιβαίου κεφαλαίου.
η. Αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστο 400.000 ευρώ σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εφόσον (i) το ύψος του ενεργητικού του ΟΕΕ ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των 3.000.000 ευρώ και (ii) ο ΟΕΕ και ο διαχειριστής του είναι αδειοδοτημένοι από την αρχή που εποπτεύει την κεφαλαιαγορά της χώρας στην οποία εδρεύει.
Για τον ΟΕΕ τηρείται σε Πιστωτικό Ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, μοναδικός και αποκλειστικής χρήσης λογαριασμός για την κίνηση των κεφαλαίων που αφορούν στην πραγματοποίηση των επενδύσεων και την είσπραξη των ποσών από την εκμετάλλευση ή ρευστοποίηση αυτών. Κατά τη μεταφορά των προς επένδυση ποσών στον ανωτέρω λογαριασμό, ο διαχειριστής του ΟΕΕ δηλώνει στο Πιστωτικό Ίδρυμα τα στοιχεία των μεριδιούχων και των μεριδίων που σχετίζονται με αυτά.

Keywords
Τυχαία Θέματα