Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε θέσεις ΠΕ

Tweet

ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»,

2. Την αριθμ. 144049/Δ2/07-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΩ9-ΩΘ4) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,

3.

Την υπ’ αριθμ. 144051/Δ1/07-10-2013 (ΦΕΚ 2531/8-1-2013/τ.Β’) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορισμού αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών στην Π.Ε.

4. Την υπ΄ αριθμ. 119655/Δ1/30-08-2013 (ΦΕΚ 986/τ. Γ΄) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια Εκπαίδευση»

5. Τις διατάξεις του ν.1566/1985 (Α’ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3848/2010 (Α` 71),

7. Τις αιτήσεις και τις ενστάσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Αποφασίζουμε

Μετατάσσουμε υποχρεωτικά τους κατωτέρω εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια Εκπαίδευση, κατόπιν εξέτασης των ενστάσεών τους ως προς την υπ΄ αριθμ. 119655/Δ1/30-08-2013 (ΦΕΚ 986/τ.Γ΄) Υπουργική Απόφαση, όπως αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα :

Δείτε όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Tags: υποχρεωτικές μετατάξειςΕπισυνάψεις: ypoxreotikes_metataxeiw_pe_de_2013_oct.doc Tweet Share on

View the discussion thread.

Keywords
Τυχαία Θέματα