ΤΕΙ Αθήνας, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής: Απόφαση Γ.Σ. για το σχέδιο Αθηνά

Ανακοινώσεις

Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕXΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/ 18-02-2013:

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»

Με την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της παρουσίασης powerpoint του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, τα Τμήματα της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής υποβαθμιζόταν σε απλές “κατευθύνσεις”

ενός μοναδικού Τμήματος στη Σχολή, ενώ υπάρχει και το δεδομένο ότι Σχολή με ένα Τμήμα δεν θα υφίσταται. Μπορεί κανείς αμέσως να αναρωτηθεί ποιο είναι το επόμενο βήμα: η κατάργηση/συγχώνευση και της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, της ΠΡΩΤΗΣ σχολής στον τομέα που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα! Η ενδεχόμενη εφαρμογή της πρότασης αυτής θέτει υπό αμφισβήτηση την αυτονομία των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων και δημιουργεί πιθανώς διοικητικά και οπωσδήποτε ακαδημαϊκά προβλήματα.

Ως προς το τελευταίο, “κάποια λύση” εμφανίσθηκε μετά το ΑΠ 1239/06-02-2013 έγγραφο του Υπουργού, στο οποίο αναφέρεται: “Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 718 και επωνυμία ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ του Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ απορροφάται από το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 716 και επωνυμία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ του Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ και συγκροτούν το νέο τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ι ΑΤΤΙΚΟ ΤΕΙ με έδρα την ΑΘΗΝΑ”. Είναι σαφές ότι το ένα τμήμα καταργείται και οι κατευθύνσεις δεν υπάρχουν.

Η απορρόφηση του Τμήματος Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, με ζωή σχεδόν 30 ετών και μοναδικού στη χώρα, από το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην πλήρη αποδυνάμωση της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, αλλοιώνει την επιστημονική φυσιογνωμία των Τμημάτων της και βάλλει κατά του κύρους της, αφού περιορίζει την σε βάθος γνώση των επιστημονικών-γνωστικών αντικειμένων της. Με τον τρόπο αυτό, οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων και των δύο Τμημάτων είναι δυσοίωνες. Αντί να υπάρχει ο ειδικός Τεχνολόγος Τροφίμων, καθώς και ο Οινολόγος, θα υπάρχει (αν υπάρχει) ο Τεχνολόγος Τροφίμων με κατεύθυνση Τεχνολογίας Τροφίμων (παγκόσμια πρωτοτυπία!!) και ο Τεχνολόγος Τροφίμων με κατεύθυνση Οινολογίας.

Η αιφνιδιαστική ουσιαστικά κατάργηση των υφισταμένων Τμημάτων της Σχολής, είναι ατυχής, προδήλως πρόχειρη και δεν συνοδεύεται από κάποια στοιχειώδη αιτιολόγηση. Πρέπει ακόμη να σημειωθεί ότι η συρρίκνωση αυτή δεν πληροί τα κριτήρια για τις συγχωνεύσεις που το ίδιο το Υπουργείο έθεσε, ούτε ανταποκρίνεται στους στόχους του σχεδίου “ΑΘΗΝΑ”. Δεν αναμένεται ουσιαστική εξοικονόμηση πόρων, ενώ παράλληλα ακυρώνει την αυτοτέλεια και αναγκαιότητα για την ύπαρξη των Τμημάτων Τεχνολογίας Τροφίμων και Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών, τα οποία, πλην των επιστημονικών και εκπαιδευτικών επιτευγμάτων τους, σκοπό είχαν και έχουν να προσφέρουν στο σπουδαιότερο βιομηχανικό κλάδο της χώρας – αυτόν των Τροφίμων και Ποτών – το απαραίτητο επιστημονικό και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Και τα δύο Τμήματα θεωρούνται και είναι επιτυχημένα και χαίρουν αναγνωρίσεως στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Έχουν περάσει από εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση και έχει επισημανθεί ότι οι πτυχιούχοι χαίρουν μεγάλης εκτίμησης μέσα στη βιομηχανία εκπληρώνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και απαιτούμενα πρότυπα προγράμματος και διδασκαλίας.

Πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι κατά το ΙΟΒΕ “Η βιομηχανία τροφίμων αποτελεί τον κύριο μοχλό ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής μεταποίησης και πραγματοποιεί το 12.9% του συνολικού κύκλου εργασιών της μεταποίησης”. Επίσης, και στο σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας, η βιομηχανία τροφίμων-ποτών κατέχει κυρίαρχη θέση. Αποτελεί τον κλάδο με την υψηλότερη συμβολή σε όλα τα βασικά μεγέθη, όπως πωλήσεις, προστιθέμενη αξία παραγωγής, αριθμό επιχειρήσεων και απασχόληση. Ο κλάδος Τροφίμων και Ποτών είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους στο σύνολο της εγχώριας μεταποίησης. Ένα σημαντικό μέρος αυτού με ιδιαίτερη Εθνική σημασία είναι ο κλάδος της Οινοποιίας/Αμπελουργίας και των ποτών, ο οποίος επίσης κατέχει τη 12η θέση μεταξύ των οινοπαραγωγών χωρών. Επιπλέον, “Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών είναι ένας κλάδος δυναμικός, ανταγωνιστικός και εξωστρεφής, με έντονη επενδυτική και εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και σε όλη την Ευρώπη, ενώ τα περιθώρια ανάπτυξής του είναι ακόμη μεγαλύτερα και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στη δύσκολη αυτή περίοδο την οποία διανύει”.

Επομένως, η ύπαρξη Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, καθώς επίσης και ιδιαιτέρως των Τμημάτων της – Τεχνολογίας Τροφίμων και Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών – αποτελεί αναγκαιότητα για τη χώρα.

Και τα δύο Τμήματα είναι πολύ καλά στελεχωμένα με προσωπικό 1) για το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων 22 μέλη ΕΠ και 8 μέλη ΕΤΠ και 2) για το Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών 13 μέλη ΕΠ, 5 μέλη ΕΤΠ και 1 τεχνίτης, ενώ διαθέτουν τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις, εργαστηριακούς χώρους και πειραματικό οινοποιείο. Επιπλέον, δεν υπάρχει κανένα οικονομικό όφελος, καθώς διατηρούνται η ίδια γεωγραφική τοποθεσία και οι απαιτούμενες δαπάνες.

Άρα, απολύτως αναγκαία είναι και η αναθεώρηση του σχεδίου ΑΘΗΝΑ στα σημεία που αφορούν στην απορρόφηση και συγχώνευση των τμημάτων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής και η διατήρηση των Τμημάτων Τεχνολογίας Τροφίμων και Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών την οποία και ΖΗΤΑΜΕ.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Tags: ΤΕΙ Αθήναςσχέδιο Αθηνά
Keywords
Τυχαία Θέματα