Προσλήψεις καθηγητών στο Δήμο Βόλου

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννιά (29) ατόµων για την κάλυψη αναγκών µε παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου, σε Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού και ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Βόλου «∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.), που εδρεύει στο Βόλο, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

1 Καθηγητής ∆ηµιουργικής Γραφής ΠΕ1 Καθηγητής στο Νέι ΠΕ1 Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών ΠΕ1 Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής ΠΕ1 Καθηγητής στο Κανονάκι
ΠΕ1 Καθηγητής Πιάνου ΤΕ1 Καθηγητής Συνοδείας Πιάνου ΤΕ ( η απασχόληση αφορά τη συνοδεία πιάνου σε τµήµατα της σχολής χορού)1 Καθηγητής Συνοδείας Πιάνου ΤΕ ( η απασχόληση αφορά τη συνοδεία πιάνου σε τµήµατα εκµάθησης κλασικών µουσικών οργάνων του ωδείου επιπέδου διπλώµατος και πτυχίου )1 Καθηγητής Μουσικής Προπαιδείας & Θεωρητικών ΤΕ2 Καθηγητής Βιολιού ΤΕ1 Καθηγητής Βιολιού – Βιόλας ΤΕ1 Καθηγητής Βιολοντσέλου ΤΕ1 Καθηγητής Κρουστών ΤΕ1 Καθηγητής στο Κλαρινέτο ΤΕ1 Καθηγητής Μονωδίας ΤΕ1 Καθηγητής Κοντραµπάσου ΤΕ1 Καθηγητής στο Φλάουτο ΤΕ1 Καθηγητής στο Σαξόφωνο ΤΕ1 Καθηγητής στο Όµποε ΤΕ1 Καθηγητής Ηλεκτρικής Κιθάρας ΤΕ1 Καθηγητής Ηλεκτρικού Μπάσου ΤΕ1 Καθηγητής Ντραµς ΤΕ1 Καθηγητής στο Λαούτο ΤΕ1 Καθηγητής στο Κλαρίνο, Ταµπουρά και Παραδοσιακά Κρουστά ΤΕ1 Καθηγητής στο Μπουζούκι ΤΕ1 Καθηγητής στο Ούτι ΤΕ1 Καθηγητής στο Παραδοσιακό Βιολί ΤΕ1 Πληροφορικής µε Ειδίκευση στην Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας ΤΕ

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καραµπατζάκη – Αναπαύσεως Νέα Ιωνία ΤΚ 38 446 Βόλος, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού υπόψη κας. ∆εληδηµητρίου Ζαφειρία (τηλ. επικοινωνίας: 2421091191). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

Θέσεις εργασίαςεύρεση εργασίαςαγορά εργασίαςεργασίαβρίσκω δουλειάκαριέρααγγελίαproson.grπροκήρυξηπροσλήψειςμόνιμες προσλήψειςΕπισυνάψεις: volos.pdf
Keywords
Τυχαία Θέματα