Προκήρυξη για τη θέση Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης ΠΕ Φθιώτιδας

«Προκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας».

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 29 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ.Α’/14‐03‐2000).

2. Τις διατάξεις του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 τ.Α’/12‐06‐2018). 3. Την αριθμ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27‐02‐2018 (ΑΔΑ: 6Π414653ΠΣ‐7ΕΝ) Υπουργική Απόφαση, με θέμα:

«Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».

4. Την με αριθμό πρωτ. Φ.353.1/21/159794/Ε3/26‐09‐2018 (ΦΕΚ 4412 τ.Β΄/03‐10‐2018) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων». 5. Την υπ΄αριθμ. Φ.αποφ./7886/25‐09‐2018 απόφαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας».

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά ΕΔΩ

ΠΕΚΕΣΠΔΕ Στερεάς Ελλάδαςθέσεις προϊσταμένωνΕπισυνάψεις: o03r4653ps-vaa.pdf
Keywords
Τυχαία Θέματα