Όλο το Σ/Ν για την "αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις"

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από μια μακρά πορεία διαλόγου με όλους τους φορείς των εκπαιδευτικών, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τις νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου.

Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί τομή για την εκπαίδευση καθώς αλλάζει τον τρόπο υποστήριξης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου με την ίδρυση νέων δομών, την εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού

και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης, τη θεσμοθέτηση αξιοκρατικού τρόπου επιλογής όλων ανεξαιρέτως των στελεχών εκπαίδευσης και της αξιολόγησης αυτών, καταργώντας το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης (ΠΔ152/2013) και αντικαθιστώντας, μέσα από μια άλλη αντίληψη για τα εκπαιδευτικά ζητήματα, μεγάλο μέρος του ν.3848/2010.

Οι νέες δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου είναι αφενός σε επίπεδο Περιφέρειας όπου ιδρύεται ένας νέος θεσμός, τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, και αφετέρου σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Βασικό χαρακτηριστικό αυτών των αλλαγών είναι ότι από μονοπρόσωπους θεσμούς υποστήριξης των σχολείων χωρίς θεσμική υποχρέωση συντονισμού των ενεργειών τους, μεταβαίνουμε σε πιο οργανωμένες, συνεργατικές και διεπιστημονικές δομές.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του σχολείου με στόχο να ανταποκρίνεται με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες στο πλαίσιο ενός ευρύτερου οράματος για ένα σχολείο δημόσιο, δημοκρατικό και συνεργατικό.

Με τις νέες δομές ενδυναμώνονται ο περιφερειακός εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η εκπαιδευτική, συμβουλευτική και γενικότερα η πολύμορφη υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, οι αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, οι δικτυώσεις και οι συνεργασίες σε επίπεδο ομάδας σχολείων αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών και των υποστηρικτικών δομών.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί την εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν με τις δικές τους απόψεις στη βελτίωση του σχεδίου νόμου.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

«ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται για την οργάνωση και τη στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του παρόντος Μέρους, για την εφαρμογή του νοούνται ως:

α) Στελέχη της εκπαίδευσης: τα στελέχη τα οποία επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ και τα οποία απαριθμούνται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21.

β) Εκπαιδευτικοί: οι εκπαιδευτικοί των κλάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

γ) Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.): το προσωπικό που προβλέπεται στο άρθρο 17 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199).

δ) Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.): το προσωπικό που προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 3699/2008.

ε) Εκπαιδευτική υπηρεσία: η υπηρεσία στη δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς και η προϋπηρεσία με την ιδιότητα του προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου, η οποία υπολογίζεται με αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο.

στ) Διδακτική υπηρεσία:

αα) η άσκηση διδακτικού έργου σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.) που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους,

ββ) οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου,

γγ) η διδακτική υπηρεσία σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.),

δδ) η άσκηση διδακτικού έργου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ή σε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) πριν την υπαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση, εφόσον έχει ασκηθεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών,

εε) η υπηρεσία υπό την ιδιότητα του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ή του Σχολικού Συμβούλου ή του Προϊσταμένου Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, του Προϊσταμένου ή μέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού ή του Ε.Ε.Π. Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), του Προϊσταμένου ή του μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.), του υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ή Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού ή Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), του υπευθύνου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ή αγωγής υγείας ή πολιτιστικών θεμάτων ή σχολικών δραστηριοτήτων σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, του υπευθύνου ή του αποσπασμένου εκπαιδευτικού σε Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.), Γραφείο Συμβουλευτικής (ΓΡΑ.ΣΥ.), Ε.Κ.Φ.Ε., Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), του Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.), καθώς και του υπευθύνου σχολικών βιβλιοθηκών, οι οποίες λειτούργησαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.)

ζ) Εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία ή άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) ή Κ.Ε.Σ.Υ.: η εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία ή άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Κ.Ε.Σ.Υ., Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.) ή Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.), σε προγράμματα παράλληλης στήριξης και σε προγράμματα διδασκαλίας μαθητών στο σπίτι.

η) Άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα: η άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολική μονάδα, περιλαμβανομένων των Δ.Υ.Ε.Π. που λειτουργούν στις μονάδες αυτές ή ως παραρτήματά τους, ή στις υπηρεσίες της περίπτ. ζ΄ ή υπό την ιδιότητα του προϊσταμένου ή του μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας Κ.Ε.Α. ή του υπευθύνου λειτουργίας ή του μέλους της Παιδαγωγικής Ομάδας Κ.Π.Ε.

θ) Πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια: η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που πιστοποιείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71).

ι) Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.): η εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε., η οποία αποδεικνύεται σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3699/2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 3

Περιφερειακές υπηρεσίες

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι οποίες αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες που οργανώνουν και υποστηρίζουν την παροχή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το έργο των εκπαιδευτικών είναι οι ακόλουθες:

α) οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που προβλέπονται στην περίπτ. ε΄ της παρ. 29 του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) και στο άρθρο 49 του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31), οργανικές μονάδες των οποίων αποτελούν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 7 του ν. 1304/1982 (Α΄ 144), στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2043/1992 (Α΄ 79), στην υποποπερίπτ. ββ΄ της περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 49 του π.δ. 18/2018 και στα άρθρα 51 και 52 του ίδιου π.δ., καθώς και τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) που ιδρύονται με το άρθρο 4,

β) τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύονται με το άρθρο 6,

γ) τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) που προβλέπονται στο άρθρο 12,

δ) τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2986/2002 (Α΄ 24) και στην παρ. 9 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018,

ε) τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 1566/1985 (Α΄167), όπως μετονομάστηκαν με την παρ. 8 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), και

στ) οι σχολικές μονάδες.

2. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης λειτουργεί το Γραφείο Μειονοτικής Εκπαίδευσης που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2986/2002, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).

3. Οι Περιφερειακές Διευθύνεις Εκπαίδευσης υπάγονται στον Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενώ οι λοιπές υπηρεσίες της παρ. 1 υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάγονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ οι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα Ε.Κ. και τα Ε.Κ.Φ.Ε. υπάγονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Άρθρο 4

Ίδρυση Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

1. Στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ιδρύονται ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ως εξής:

α) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή.

β) Αττικής, ως εξής:

αα) 1ο με έδρα την Αθήνα και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας,

ββ) 2ο με έδρα το Μαρούσι και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας,

γγ) 3ο με έδρα το Αιγάλεω και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής,

δδ) 4ο με έδρα τη Νέα Σμύρνη και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας,

εε) 5ο με έδρα την Παιανία και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής και

στστ) 6ο με έδρα τον Πειραιά και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

γ) Βορείου Αιγαίου, ως εξής:

αα) 1ο με έδρα τη Μυτιλήνη και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου και

ββ) 2ο με έδρα τη Χίο και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και Σάμου.

δ) Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα.

ε) Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη.

στ) Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα.

ζ) Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα.

η) Ιονίων Νήσων, ως εξής:

αα) 1ο με έδρα την Κέρκυρα και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας και Λευκάδας και

ββ) 2ο με έδρα τη Αργοστόλι και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και Ζακύνθου.

θ) Κεντρικής Μακεδονίας, ως εξής:

αα) 1ο με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής,

ββ) 2ο με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης,

γγ) 3ο με έδρα τη Βέροια και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας και

δδ) 4ο με έδρα τις Σέρρες και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς.

ι) Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο.

ια) Νοτίου Αιγαίου, ως εξής:

αα) 1ο με έδρα τη Σύρο και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων και

ββ) 2ο με έδρα τη Ρόδο και περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου.

ιβ) Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη.

ιγ) Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία.

2. Αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. είναι ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., ο συντονισμός των Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., και Ε.Κ.Φ.Ε. της περιοχής ευθύνης τους, η επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, η οργάνωση της επιμόρφωσης, καθώς και η υποστήριξη του συλλογικού προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου σε περιφερειακό επίπεδο.

3. Για την επίτευξη της αποστολής τους, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ασκούν, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Οργανώνουν και υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς, σε επίπεδο περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, διεύθυνσης εκπαίδευσης, ομάδας σχολείων ή σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), εφόσον πρόκειται για κεντρικά σχεδιασμένα επιμορφωτικά προγράμματα, ή με δικό τους σχεδιασμό για θέματα που προκύπτουν από την καταγραφή των αναγκών των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους.

β) Οργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης με τη συμμετοχή στελεχών των Κ.Ε.Σ.Υ., των Κ.Ε.Α. και των Ε.Κ.Φ.Ε., εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα ή/και εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα, καθώς και μελών Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ή/και επιστημονικών φορέων.

γ) Υποστηρίζουν τις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους στη διαδικασία συλλογικού προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και της υλοποίησης και της ανατροφοδοτικής αποτίμησής του.

δ) Μελετούν συστηματικά τις εκθέσεις συλλογικού προγραμματισμού και ανατροφοδοτικής αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους, με σκοπό την αποδελτίωση των αιτημάτων και των αναγκών των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και υποστήριξη, και προβαίνουν στον κατάλληλο σχεδιασμό και συλλογικό προγραμματισμό του έργου τους.

ε) Οργανώνουν την ενημέρωση των εκπαιδευτικών στα σύγχρονα επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα, προάγοντας καλές πρακτικές και νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, καθώς και την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη.

στ) Ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς για τα προγράμματα σπουδών, τα νέα βιβλία, τις αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα και τους τρόπους αξιολόγησης μαθημάτων και μαθητών.

ζ) Μεριμνούν, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ., για:

αα) την εφαρμογή αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η σχολική αποτυχία, η διαρροή μαθητών και ο σχολικός εκφοβισμός,

ββ) την καταπολέμηση κάθε μορφής αποκλεισμού και διακρίσεων και την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης, ενισχύοντας και στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς με επιμορφώσεις, και

γγ) την οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν το γονεϊκό τους ρόλο, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή/και άλλες υποστηρικτικές δομές της τοπικής κοινότητας.

η) Στηρίζουν, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Α., τη διοργάνωση καινοτόμων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων σε θέματα περιβάλλοντος, πολιτισμού και υγείας, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής και τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

θ) Παρακολουθούν και στηρίζουν τη λειτουργία των σχολικών εργαστηρίων και βιβλιοθηκών, υποστηρίζουν την αξιοποίηση του υλικού και του εξοπλισμού τους και εισηγούνται, εφόσον τους ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 1566/1985, για τον εκσυγχρονισμό των εποπτικών μέσων και του εργαστηριακού εξοπλισμού.

ι) Φροντίζουν για τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στο εκπαιδευτικό τους έργο, θέτοντας στη διάθεσή τους εκπαιδευτικό υλικό για αξιοποίηση.

ια) Διαμορφώνουν, από κοινού με τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) που προβλέπονται στο άρθρο 49 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), προγράμματα συνεργασίας των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., των ΚΕ.Σ.Υ. και των Κ.Ε.Α. με τα Α.Ε.Ι. της οικείας περιφέρειας.

4. Τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υποστηρίζονται στο έργο τους από το Ι.Ε.Π. και τη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που είναι αρμόδια για θέματα σπουδών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου και υποβάλλουν τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό και την ανατροφοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου τους. Ειδικότερα, για τα θέματα που αφορούν στα εκκλησιαστικά σχολεία και τα μουσουλμανικά ιεροσπουδαστήρια, τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υποστηρίζονται στο έργο τους από το Ι.Ε.Π. και την αρμόδια για θέματα θρησκευτικής διοίκησης Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στην οποία επίσης υποβάλλουν τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό και την ανατροφοδοτική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου τους.

Άρθρο 5

Στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

1. Για τη στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνιστώνται πεντακόσιες τριάντα (530) θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, οι οποίες πληρούνται από εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για τριετή θητεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ και διακρίνονται στους ακόλουθους κλάδους:

α) Νηπιαγωγών (ΠΕ 60): πενήντα έξι (56) θέσεις,

β) Δασκάλων (ΠΕ 70): εκατόν πενήντα πέντε (155) θέσεις,

γ) Θεολόγων (ΠΕ 01): έντεκα (11) θέσεις,

δ) Φιλολόγων (ΠΕ 02): πενήντα οκτώ (58) θέσεις,

ε) Μαθηματικών (ΠΕ 03): τριάντα μία (31) θέσεις,

στ) Φυσικών Επιστημών (ΠΕ 04): τριάντα μία (31) θέσεις,

ζ) Γαλλικής (ΠΕ05): οκτώ (8) θέσεις,

η) Αγγλικής (ΠΕ06): είκοσι (20) θέσεις,

θ) Γερμανικής (ΠΕ07): έξι (6) θέσεις,

ι) Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): οκτώ (8) θέσεις,

ια) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): είκοσι (20) θέσεις,

ιβ) Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78) : έξι (6) θέσεις,

ιγ) Μουσικής (ΠΕ79): δέκα (10) θέσεις,

ιδ) Οικονομίας (ΠΕ80): έντεκα (11) θέσεις,

ιε) Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81): τρεις (3) θέσεις,

ιστ) Μηχανολόγων (ΠΕ82): οκτώ (8) θέσεις,

ιζ) Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83): έξι (6) θέσεις,

ιη) Ηλεκτρονικών (ΠΕ84): τρεις (3) θέσεις,

ιθ)Πληροφορικής (ΠΕ86): είκοσι (20) θέσεις,

κ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (ΠΕ87): επτά (7) θέσεις,

κα) Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος (ΠΕ88): τέσσερις (4) θέσεις,

κβ) Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89): μία (1) θέση,

κγ) Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91): δύο (2) θέσεις,

κδ) Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: είκοσι (20) θέσεις,

κε) Εκπαίδευσης για την Αειφορία: είκοσι (20) θέσεις,

κστ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης (ΠΕ73): τρεις (3) θέσεις,

κζ) Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης: μία (1) θέση και

κη) Μουσουλμανικής Θρησκείας: μία (1) θέση.

Οι θέσεις των περιπτ. κστ΄, κζ΄ και κη΄ κατανέμονται στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ οι λοιπές θέσεις κατανέμονται στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της χώρας με την υπουργική απόφαση της περίπτ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 18.

2. Σε κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προΐσταται ο Οργανωτικός Συντονιστής, ο οποίος επιλέγεται με τον αναπληρωτή του μεταξύ των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του Κέντρου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25. Ο Οργανωτικός Συντονιστής κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και ο αναπληρωτής του προέρχονται από διαφορετική βαθμίδα της εκπαίδευσης.

3. Κάθε Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου έχει την επιστημονική ευθύνη, για τα θέματα του κλάδου του, του συνόλου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που υπάγονται στο οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αν στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. υπηρετούν περισσότεροι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ίδιου κλάδου, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ανατίθεται σε κάθε Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου η επιστημονική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Αν στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. δεν προβλέπεται θέση Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ορισμένου κλάδου, την επιστημονική ευθύνη για τα θέματα του κλάδου αυτού αναλαμβάνει Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου του ίδιου κλάδου άλλου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που ορίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. όπου δεν προβλέπεται θέση Συντονιστή του οικείου κλάδου και να εισηγείται στα θέματα της αρμοδιότητάς του.

4. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ανατίθεται σε κάθε Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου η παιδαγωγική ευθύνη μίας ενότητας σχολικών μονάδων και Ε.Κ., πέραν της επιστημονικής ευθύνης που προβλέπεται στην παρ. 3.

5. Η ανάθεση της επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 γίνεται με βάση τις προτιμήσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και τη σειρά τους στον πίνακα επιλογής της περίπτ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21. Η παιδαγωγική ευθύνη νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ70, αντίστοιχα, και η παιδαγωγική ευθύνη των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ενώ η παιδαγωγική ευθύνη των σχολικών μονάδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και των Ε.Κ. ανατίθεται κατά προτεραιότητα σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων ΠΕ80 έως και ΠΕ89. Η επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη του μειονοτικού προγράμματος των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανατίθεται αποκλειστικά σε Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του προηγούμενου εδαφίου έχουν την επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από κοινού με Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του κλάδου ΠΕ70.

6. Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. συνεδριάζουν σε Ολομέλεια και, εξασφαλίζοντας τη συλλογική και διεπιστημονική συνέργεια στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, αποφασίζουν για:

α) την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων,

β) τον ετήσιο συλλογικό προγραμματισμό των δράσεων του Κέντρου, στην αρχή του σχολικού έτους, διατυπώνοντας συγκεκριμένους στόχους σχετικά με την επίτευξη της αποστολής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 4,

γ) την παρακολούθηση του συλλογικού προγραμματισμού κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, με στόχο την επανεξέταση και ανατροφοδότηση του προγραμματισμού αυτού και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και

δ) την τελική ανατροφοδοτική αποτίμηση του ετήσιου συλλογικού προγραμματισμού δράσης, κατά τη λήξη του σχολικού έτους, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος.

7. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο είναι το Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της περιφερειακής διεύθυνσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στο οποίο υπηρετεί ο Συντονιστής.

Άρθρο 6

Ίδρυση Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)

Στην περιοχή ευθύνης κάθε Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ιδρύονται Κ.Ε.Σ.Υ., τα οποία υπάγονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ως εξής:

α) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

αα) Δράμας με έδρα τη Δράμα,

ββ) Έβρου με έδρα την Αλεξανδρούπολη,

γγ) Καβάλας με έδρα την Καβάλα,

δδ) Ξάνθης με έδρα την Ξάνθη και

εε) Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή.

β) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής:

αα) 1ο Α΄ Αθήνας με έδρα την Αθήνα,

ββ) 2ο Α΄ Αθήνας με έδρα την Αθήνα,

γγ) 1ο Β΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Ιωνία,

δδ) 2ο Β΄ Αθήνας με έδρα την Αγία Παρασκευή,

εε) 1ο Γ΄ Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω,

στστ) 2ο Γ΄ Αθήνας με έδρα το Αιγάλεω,

ζζ) 1ο Δ΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Σμύρνη,

ηη) 2ο Δ΄ Αθήνας με έδρα τη Νέα Σμύρνη,

θθ) 1ο Ανατολικής Αττικής με έδρα το Κορωπί,

ιι) 2ο Ανατολικής Αττικής με έδρα το Κορωπί,

ιαια) Δυτικής Αττικής με έδρα την Ελευσίνα,

ιβιβ) 1ο Πειραιά με έδρα τον Πειραιά και

ιγιγ) 2ο Πειραιά με έδρα τον Πειραιά.

γ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου:

αα) Λέσβου με έδρα τη Μυτιλήνη,

ββ) Λήμνου με έδρα τη Μύρινα,

γγ) Σάμου με έδρα τη Σάμο και

δδ) Χίου με έδρα τη Χίο.

δ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας:

αα) Αιτωλοακαρνανίας με έδρα το Μεσολόγγι,

ββ) 1ο Αχαΐας με έδρα την Πάτρα,

γγ) 2ο Αχαΐας με έδρα την Πάτρα και

δδ) Ηλείας με έδρα τον Πύργο.

ε) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας:

αα) Γρεβενών με έδρα τα Γρεβενά,

ββ) Καστοριάς με έδρα την Καστοριά,

γγ) Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη και

δδ) Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα.

στ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου:

αα) Άρτας με έδρα την Άρτα,

ββ) Θεσπρωτίας με έδρα την Ηγουμενίτσα,

γγ) Ιωαννίνων με έδρα τα Ιωάννινα και

δδ) Πρέβεζας με έδρα την Πρέβεζα.

ζ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας:

αα) Καρδίτσας με έδρα την Καρδίτσα,

ββ) Λάρισας με έδρα τη Λάρισα,

γγ) Μαγνησίας με έδρα το Βόλο και

δδ) Τρικάλων με έδρα τα Τρίκαλα.

η) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων:

αα) Ζακύνθου με έδρα τη Ζάκυνθο,

ββ) Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα,

γγ) Κεφαλληνίας με έδρα το Αργοστόλι και

δδ) Λευκάδας με έδρα τη Λευκάδα.

θ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας:

αα) Ημαθίας με έδρα τη Βέροια,

ββ) 1ο Α΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θέρμη,

γγ) 2ο Α΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θέρμη,

δδ) 1ο Β΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη,

εε) 2ο Β΄ Θεσσαλονίκης με έδρα τη Σταυρούπολη,

στστ) Κιλκίς με έδρα το Κιλκίς,

ζζ) Πιερίας με έδρα την Κατερίνη,

ηη) Πέλλας με έδρα την Έδεσσα,

θθ) Σερρών με έδρα τις Σέρρες και

ιι) Χαλκιδικής με έδρα τον Πολύγυρο.

ι) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης:

αα) Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο,

ββ) Λασιθίου με έδρα τον Άγιο Νικόλαο,

γγ) Ρεθύμνου με έδρα το Ρέθυμνο και

δδ) Χανίων με έδρα τα Χανιά.

ια) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου:

αα) Σύρου με έδρα τη Σύρο,

ββ) Νάξου με έδρα τη Νάξο,

γγ) Ρόδου με έδρα τη Ρόδο,

δδ) Καλύμνου με έδρα την Κάλυμνο και

εε) Κω με έδρα την Κω.

ιβ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου:

αα) Αργολίδας με έδρα το Ναύπλιο,

ββ) Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη,

γγ) Κορινθίας με έδρα την Κόρινθο,

δδ) Λακωνίας με έδρα τη Σπάρτη και

εε) Μεσσηνίας με έδρα την Καλαμάτα.

ιγ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας:

αα) Βοιωτίας με έδρα τη Λιβαδειά,

ββ) Ευβοίας με έδρα τη Χαλκίδα,

γγ) Ευρυτανίας με έδρα το Καρπενήσι,

δδ) Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία και

εε) Φωκίδας με έδρα την Άμφισσα.

Άρθρο 7

Αποστολή και αρμοδιότητες των Κ.Ε.Σ.Υ.

1. Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας εκπαιδευτικών αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ., της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.

2. Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα Κ.Ε.Σ.Υ. για την επίτευξη της αποστολής τους έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και είναι, ιδίως, οι ακόλουθες:

α) Σε επίπεδο διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών και αξιολόγησης:

αα) Η διερεύνηση ατομικών ή/και ομαδικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, η αξιολόγηση του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση και την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση που αντιμετωπίζει το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

ββ) Η διερεύνηση και εισήγηση επί ζητημάτων που αφορούν:

i) την εγγραφή, κατάταξη και φοίτηση των μαθητών σε κατάλληλο σχολικό πλαίσιο,

ii) την αξιοποίηση συγκεκριμένων μεθόδων και μέσων περαιτέρω υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, και ενίσχυσης της ισότιμης πρόσβασης των μαθητών στην εκπαίδευση,

iii) την προώθηση των αρχών της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής,

iv) την παροχή τεχνικών βοηθημάτων και υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας σε μαθητές και

v) την αντικατάσταση γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες στις ενδοσχολικές, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις μεταλυκειακές σπουδές, στις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και στις εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

γγ) Η εισήγηση σε ζητήματα που αφορούν στην ίδρυση, κατάργηση, προαγωγή, υποβιβασμό, μετατροπή, συγχώνευση και μεταφορά, καθώς και την προσθήκη τομέων και ειδικοτήτων, των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και των Τ.Ε..

δδ) Η διερεύνηση αιτημάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης.

εε) Η διερεύνηση, σε ομαδικό επίπεδο, των αναγκών των σχολικών κοινοτήτων στο πεδίο του επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς και η διερεύνηση των αντίστοιχων αναγκών, σε ατομικό επίπεδο, για τους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου.

β) Σε επίπεδο στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού:

αα) Η διατύπωση των βασικών αξόνων των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.), καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) που προβλέπονται στο άρθρο 10, όπου λειτουργούν, προσαρμοσμένων εξατομικευμένων ή ομαδικών παρεμβάσεων παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης και πρόληψης, στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης των γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων όλων των μαθητών, δράσεων ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της μαθητικής κοινότητας, καθώς και δράσεων που αποσκοπούν στην καλλιέργεια ευκαιριών προσωπικής ανάπτυξης, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, στην επίτευξη της αυτοεκπλήρωσης και συνολικά στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των μαθητών εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας.

ββ) Η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό:

i) Στους μαθητές, καθώς και στους γονείς ή κηδεμόνες τους:

i.α) Σε ομαδικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας στις σχολικές μονάδες και Ε.Κ. ευθύνης τους, την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για ζητήματα σχετικά με την αγορά εργασίας, τα προγράμματα σπουδών της μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα συστήματα εισαγωγής σε αυτήν, καθώς και με την υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και ομαλής μετάβασης στην ενήλικη ζωή και την αγορά εργασίας.

i.β) Σε ατομικό επίπεδο, με την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού που αφορούν στη συγκρότηση και τη βέλτιστη ανάπτυξη της προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας των μαθητών των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Λυκείου, στην υποστήριξη της αυτοαντίληψης και της αυτογνωσίας, στην ενδυνάμωση της δυνατότητας αντιμετώπισης δυσκολιών λήψης απόφασης και στην εν γένει μέριμνα σύνδεσης της λήψης απόφασης με τα στοιχεία της προσωπικότητας του συμβουλευόμενου μαθητή.

ii) Στους εκπαιδευτικούς, με την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην ευαισθητοποίηση και υποστήριξη για ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

γγ) Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων σε ζητήματα βέλτιστης διδακτικής πρακτικής, ανταπόκρισης στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποδοχής της διαφορετικότητας και αξιοποίησης της ετερογένειας του μαθητικού πληθυσμού, προώθησης ενταξιακών πρακτικών, ανάπτυξης συνεργατικών δράσεων, καλλιέργειας βασικών δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης όλων των μαθητών, ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας και αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης.

δδ) Η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών σε σχέση με ζητήματα υποστήριξης της σχολικής μάθησης, οργάνωσης της μελέτης και συνεργασίας με τη σχολική μονάδα.

γ) Σε επίπεδο υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ.:

αα) Η υποστήριξη ως προς την ενίσχυση των γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, την πρόληψη της σχολικής διαρροής και τη δημιουργία μίας ασφαλούς και υποστηρικτικής σχολικής κουλτούρας που ευνοεί την ψυχοκοινωνική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία των μαθητών.

ββ) Η υποστήριξη ως προς τη διατύπωση προτεραιοτήτων και στόχων ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, καθώς και ως προς το σχεδιασμό ολιστικών πολιτικών και στρατηγικών σε σχέση με ψυχοκοινωνικά ζητήματα.

γγ) Ο εντοπισμός δομικών φραγμών και εμποδίων στην ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μάθηση και η εφαρμογή λοιπών επιστημονικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας.

δδ) Η υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας.

εε) Η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. με την οικογένεια και τις υπηρεσίες παροχής ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.

δ) Σε επίπεδο ενημέρωσης και επιμόρφωσης:

αα) Η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας σε σχέση με καινοτόμες εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς δράσεις και προγράμματα σχετικά με ψυχοκοινωνικά ζητήματα.

ββ) Η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας σχετικά με προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας, συμβουλευτικής και προσανατολισμού, καθώς και μεταβολών σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος.

γγ) Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Α., προς όφελος όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

δδ) Η ανάπτυξη και διάδοση ενημερωτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και κηδεμόνες και την ευρύτερη κοινότητα για όλα τα παραπάνω ζητήματα.

εε) Η διατήρηση βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφόρησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σχετικά με ζητήματα ψυχοκοινωνικής και μαθησιακής υποστήριξης, επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής.

ε) Σε επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου: η προώθηση συνεργασιών ανάμεσα στις σχολικές μονάδες, τις οικογένειες, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και η ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα διαφορετικότητας, ψυχοκοινωνικής υγείας, επαγγελματικού προσανατολισμού και σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

3. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. ασκούν τις αρμοδιότητές τους υπό το συντονισμό του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και σε συνεργασία με τις λοιπές περιφερειακές δομές διοίκησης και υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδ

Keywords
σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, υπουργείο παιδείας, αειφορία, σχολεια, σχεδιο, κεφαλαιο, κομοτηνη, αθηνα, νέα, πειραιας, μυτιληνη, ελλαδα, πατρα, κοζανη, ιωαννινα, λαρισα, κερκυρα, θεσσαλονικη, βεροια, σερρες, κρητη, ηρακλειο, λαμια, συμμετοχή, ξανθη, καστορια, φλώρινα, τρικαλα, χανια, καλαματα, πανελλαδικες 2012, ηλεκτρονική, βιβλια, αποτελεσματα περιφερειακων εκλογων, σταση εργασιας, ομαδα διας, κλειστα σχολεια, θεματα πανελληνιων, δραμα, αλεξανδρουπολη, θεμα εκθεσης 2012, αποτελεσματα πανελληνιων 2012, σχεδιο αθηνα, φλώρινα, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, ηλεκτρονική, αρτα, γρεβενα, εδεσσα, εδρα, ηγουμενιτσα, θητεια, ιωνια, λευκαδα, ναυπλιο, πλαισιο, προγραμμα, ρεθυμνο, σμυρνη, σχολες, τα νεα, υγεια, υπουργείο παιδείας, αγια παρασκευη, αγορα, αγορα εργασιας, αγωγη, αειφορία, αρθρα, αρθρο, αιγαλεω, αμφισσα, αναπηρια, γινεται, γονεις, δευτερο, διαστημα, διευθυνση, δημοσιο, εγγραφη, εκθεσεις, εκπαιδευση, εκτιμηση, ενημερωση, εξετασεις, εξι, επτα, ετος, ευημερια, ευθυνη, ζακυνθο, ζωη, ζωης, ιδρυση, εικοσι, υπηρεσια, υπηρεσιες, καρπενησι, καρδιτσα, κιλκις, κορωπι, λειτουργια, λιβαδειά, ληξη, μεριμνα, μεσολογγι, μορφη, ναξο, νεα σμυρνη, νηπιαγωγων, οικογενεια, οκτω, οφελος, πρεβεζα, πεδιο, περιφερειακο, προγραμματα, ρολο, σεμιναρια, συγκεκριμενα, σειρα, συμμετοχή, σπαρτη, σπιτι, συρο, σχεδιο, σχολειο, τομη, τριπολη, υλοποιηση, εφαρμογη, υπουργειο, ομαδες, ροδο, τριαντα, θεματα, θεσεις, υγειας, υλικο
Τυχαία Θέματα