Οικονομολόγος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ανακοινώνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «SIROCCO: Βιώσιµος διαπεριφερειακός παράκτιος & θαλάσσιος τουρισµός κρουαζιέρας µέσω συνεργασίας και κοινού σχεδιασµού» µέχρι την λήξη του έργου (30/04/2018). Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων:

1 ΠΕ Οικονοµολόγων

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ

ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Τµήµα Γραµµατείας, ∆ιοικητήριο, Πλατεία Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 85131, Ρόδος (τηλ. επικοινωνίας: 2241360617/19). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

Θέσεις εργασίαςεύρεση εργασίαςαγορά εργασίαςεργασίαβρίσκω δουλειάκαριέρααγγελίαproson.grπροκήρυξηπροσλήψειςμόνιμες προσλήψειςΕπισυνάψεις: notiou_aigaioy.pdf
Keywords
Τυχαία Θέματα