Μεταπτυχιακό "Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-19​

Τα Τμήματα Ιατρικών Εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας, καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Παιδαγωγικά μέσω

Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Σκοπός του ΔΠΜΣ «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» είναι η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών και διδακτικών γνώσεων, σε πτυχιούχους ΑΕΙ της ημεδαπής και αντιστοίχων της αλλοδαπής που υπηρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν στην εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) ή/και στην αγωγή και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ειδικότερα, στόχος του προγράμματος είναι η προσέγγιση της Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επιστήμης μέσω καινοτόμων θεωριών και τεχνολογιών.

Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα, για πλήρη φοίτηση, που αντιστοιχούν σε 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο πλήρους φοίτησης). Το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών είναι κοινό για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το τρίτο εξάμηνο διαφοροποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση (Προσχολικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). Τα τρία (3) πρώτα εξάμηνα, αντιστοιχούν σε διδασκαλία μαθημάτων και χορηγούν 90 ECTS στον φοιτούντα. Το τέταρτο εξάμηνο, αντιστοιχεί στην πρακτική άσκηση II και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και χορηγεί 30 ECTS στο φοιτούντα.

Τα δίδακτρα ορίζονται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (3.500€) και δύναται να καταβληθούν με τους εξής δύο τρόπους:(α) εννιακόσια πενήντα ευρώ (950€) με την εγγραφή και τα υπόλοιπα σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις των οκτακοσίων πενήντα (850€) με την έναρξη κάθε εξαμήνου ή (β) σε δεκατέσσερις (14) άτοκες δόσεις των διακοσίων πενήντα (250€) με χρήση πιστωτικής κάρτας. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ενενήντα (90).

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

Απόφοιτοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Πολυτεχνείων, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ ή ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ), της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στους προαναφερόμενους αποφοίτους συμπεριλαμβάνονται και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από τον Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δηλώνουν με την υποβολή της αίτησής τους, την κατεύθυνση που θέλουν να ακολουθήσουν κατά το δεύτερο έτος σπουδών τους.

Οι υποψήφιοι μπορούν υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα: http://edutech.teiath.gr ή εντύπως στις Γραμματείες των συνεργαζόμενων Τμημάτων, Ιατρικών Εργαστηρίων και Προσχολικής Αγωγής. Τα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση υποψηφιότητας, σε τυποποιημένο έντυπο (http://edutech.teiath.gr/wp-content/uploads/2017/05/application-form.pdf ).

2. Τίτλοι σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας).

3. Βιογραφικό Σημείωμα.

4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έκτασης έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο ΔΠΜΣ και στο οποίο θα γίνεται αναφορά στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος.

5. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο (εφόσον υπάρχουν).

6. Αποδεικτικά καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχουν).

7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).

8. Διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει).

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης ηλεκτρονικά, γίνεται ταυτόχρονη ανάρτηση του βιογραφικού και του βασικού τίτλου Σπουδών ενώ τα υπόλοιπα δικαιολογητικά προσκομίζονται κατά την συνέντευξη του υποψηφίου.

Δικαιολογητικά συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν και οι τελειόφοιτοι υπό την προϋπόθεση πριν την έναρξη των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου να έχουν προσκομίσει πιστοποιητικό αποφοίτησης ή αντίγραφο πτυχίου.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: από 21/11/2017 έως και 29/12/2017

Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών και υποβολής αιτήσεων:

Γραμματεία ΔΠΜΣ

κος Μητρόπουλος Σπύρος

Τηλέφωνα: 210 5385373

Email: [email protected]

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων

κα Φλώρου Ιωάννα και κα Μωραΐτου Λαμπρινή

Τηλέφωνα: 210 5385610, 210 5385611

Γραμματεία Τμήματος Προσχολικής Αγωγής

κα Σχινά Μαρία

Τηλέφωνα: 210 2614721, 210 5387092

Η Πρύτανης του ΤΕΙ Αθήνας Η Διευθύντρια του ΔΠΜΣ

Μαρία Βενετίκου Ευσταθία Παπαγεωργίου

Καθηγήτρια Αν. Καθηγήτρια

ΤΕΙ Αθήνας
Keywords
Τυχαία Θέματα