Αρχαιολόγος ζητείται στην Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού (1 αρχαιολόγος) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έργο «Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου Κ16 στη συμβολή ΠΑΘΕ & Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης – Β’ φάση», που θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας.

1 ΠΕ Αρχαιολόγος

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την

υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Επταπύργιο Θεσσαλονίκης, Τ.Κ 540 03, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης υπ΄ όψιν Γραμματείας κ. Ιωαννίδου Κυριακής ή κ. Κοχλιαρίδου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2313310422- 2313310423), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 05-10-2017 έως 11- 10-2017). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

Θέσεις εργασίαςεύρεση εργασίαςαγορά εργασίαςεργασίαβρίσκω δουλειάκαριέρααγγελίαproson.grπροκήρυξηπροσλήψειςμόνιμες προσλήψειςΕπισυνάψεις: arhaiologoa.pdf
Keywords
Τυχαία Θέματα