7 Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στο Δήμο Ιλίου

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µηνών ή έως εννέα (9) µηνών (για απασχόληση σε αναγνωρισµένη σχολή), από την υπογραφή της σύµβασης, συνολικά επτά (7) ατόµων, για την κάλυψη αναγκών µε την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου της Διεύθυνσης Πολιτισµού ανά κλάδο, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ως κατωτέρω:

1 Δάσκαλοι µουσικού οργάνου (σολίστες) κλασικής κιθάρας

1 Δάσκαλοι µουσικού οργάνου (σολίστες) πιάνου

1 Δάσκαλοι µουσικού οργάνου (σολίστες) κλασικής κιθάρας µε δυνατότητα διδασκαλίας συστήµατος

µουσικής προπαιδείας

1 Δάσκαλοι µουσικού οργάνου (σολίστες) βιολιού

1 Κεραµικής Αγγειοπλαστικής

1 Αγιογραφίας

1 Χοροδιδασκάλων

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήµου µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την ανάρτηση της παρούσης στο Δηµοτικό Κατάστηµα. Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα: 2132030105, 2132030123 και 2132030122.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

καθηγητές μουσικήςεκπαιδευτικό προσωπικόδάσκαλοιχορογράφοιθέση εργασίαςαγορά εργασίαςεύρεση εργασίαςκαριέρααγγελίαproson.grπροκήρυξηπροσλήψειςΕπισυνάψεις: anakoinosi.pdf
Keywords
Τυχαία Θέματα