20 Εποχικές προσλήψεις στο Δήµο Καµένων Βούρλων

Ο Δήµος Καµένων Βούρλων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήµου Καµένων Βούρλων, που εδρεύει στα Καµένα Βούρλα Ν. Φθιώτιδας, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

6 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδοί απορριµµατοφόρων)

10 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

1 ΔΕ Οδηγών απορριµµατοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

3 ΔΕ Χειριστών µηχανηµάτων έργων (Εκσκαφέα -Φορτωτή) (Οµάδας

Β΄ Τάξης Δ΄)

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήµος Καµένων Βούρλων, Αγίου Παντελεήµονα 8, Τ.Κ. 35008, Καµένα Βούρλα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψη Χαραλάµπους Α. και Μακρόπουλος Κ. (τηλ. επικοινωνίας: 22353-50026).

Δείτε εδώ την προκήρυξη και την αίτηση

εργάτεςχειριστές μηχανημάτωνεργάτης καθαριότηταςθέση εργασίαςαγορά εργασίαςεύρεση εργασίαςκαριέρααγγελίαproson.grπροκήρυξηπροσλήψεις
Keywords
Τυχαία Θέματα