Αγορά 58.415 ιδίων μετοχών από τη Sciens

Η SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι στα πλαίσια της από 05.02.2008 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και των από 05.03.2008 και 30.09.2008 αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου, προέβη, κ... ...
Keywords
Τυχαία Θέματα