Καθιερώνεται το εθνικό πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ), το οποίο περιλαμβάνει τους εθνικούς στόχους ανάπτυξης, εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις του εθνικού χωροταξικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο πάντοτε της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιερώνεται με σχετικό σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σκοπός του σχεδίου νόμου που πρόκειται να τεθεί σε διαβούλευση, είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ενθάρρυνσης της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα της υδατοκαλλιέργειας και της διασφάλισης του πλαισίου της αειφόρου

λειτουργίας της.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών διαμορφώνεται και προτείνεται από το Τεχνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών, το οποίο θεσμοθετείται ως ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας και εγκρίνεται με σχετική απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Τεχνικό Συμβούλιο Υδατοκαλλιεργειών γνωμοδοτεί τόσο επί θεμάτων πολιτικής όσο και επί τεχνικών θεμάτων του κλάδου όπως για τις απαραίτητες θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την υποστήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης του κλάδου μέσω αναπτυξιακών-χρηματοδοτικών προγραμμάτων και κάθε άλλης συναφούς θεσμικής ρύθμισης.

Σύμφωνα πάντα με το σχέδιο νόμου, το Δημόσιο, εκπροσωπούμενο νόμιμα, δύναται να παραχωρεί τη χρήση κατάλληλων υδάτινων εκτάσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για την εγκατάσταση, μετεγκατάσταση και επέκταση μονάδων εντατικής ή ημιεντατικής υδατοκαλλιέργειας ή/και υποστηριχτικών εγκαταστάσεων, καθώς και για την δοκιμαστική ή πειραματική εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί αιγιαλού και παραλίας. Η παραχώρηση μπορεί να γίνεται είτε με απευθείας μίσθωση, είτε με μίσθωση κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού, είτε δωρεάν, χωρίς αντάλλαγμα.

Διαβάστε περισσότερα στο greenweek.gr

Keywords
Τυχαία Θέματα