Ένταξη της Πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Δ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ" με κωδικό MIS 371143 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη".

Θέμα: Ένταξη της Πράξης "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Δ.Δ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ" μεκωδικό MIS 371143 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη".
Ημ/νια: 29/03/2013
Φορέας: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
ΑΔΑ: ΒΕΑΞ7ΛΨ-Ξ87
Keywords
Τυχαία Θέματα