Εγκρίνουμε τη δέσμευση ύψους 1.002,53€ (ΧΙΛΙΑ Δ?ΥΟ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ λεπτά) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων Ε.Τ.Α.Α./Τ.Π.Ε.?Δ.Ε. έτους 2013 για την ανάγκη παροχής εκτάκτου βοηθήματος σε ασφαλισμένο λόγω αναξιοπάθειας (Απόφ.?Δ.Ε.Μηχ/κών & Ε?ΔΕ 920/251/4.2.2013) , ως εξής: ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ 00100639 ΛΟΙΠ

Θέμα: Εγκρίνουμε τη δέσμευση ύψους 1.002,53€ (ΧΙΛΙΑ Δ?ΥΟ και ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ λεπτά) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων Ε.Τ.Α.Α./Τ.Π.Ε.?Δ.Ε. έτους 2013 για την ανάγκη παροχής εκτάκτου βοηθήματος σε ασφαλισμένο λόγω αναξιοπάθειας (Απόφ.?Δ.Ε.Μηχ/κών & Ε?ΔΕ 920/251/4.2.2013) , ως εξής:ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ00100639 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1.002,53
Ημ/νια: 22/03/2013
Φορέας: Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.)
ΑΔΑ: ΒΕ27ΟΡΕ1-ΓΩΗ
Keywords
Τυχαία Θέματα