Δέσμευση πίστωσης ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα 90-31, Ειδικού φορέα 181, ΚΑΕ 2224 οικ. έτους 2012 για την πληρωμή τιμολογίων αγοράς ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών βιβλίων

Θέμα: Δέσμευση πίστωσης ύψους τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Φορέα 90-31, Ειδικού φορέα 181, ΚΑΕ 2224 οικ. έτους 2012 για την πληρωμή τιμολογίων αγοράς ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών βιβλίων
Ημ/νια: 28/11/2012
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Β4ΣΥ9-ΧΣΕ
Keywords
Τυχαία Θέματα