Απόφαση ανάληψης δαπάνης 405/2011 με θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Θέμα: Απόφαση ανάληψης δαπάνης 405/2011 με θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011
Ημ/νια: 09/12/2011
Φορέας: Δήμος Σφακίων
ΑΔΑ: 45Ψ4ΩΗ4-ΩΙΗ
Keywords
Τυχαία Θέματα