ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2012 Ε.Π.Ζ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2012 Ε.Π.Ζ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ημ/νια: 03/09/2012
Φορέας: Δήμος Αρριανών
ΑΔΑ: Β4ΙΖΩΨΣ-ΙΣΔ
Keywords
Τυχαία Θέματα