ΑΝΑΤΡ 21 - ανάκληση δέσμευσης πίστωσης ποσού ύψους € ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ euro και ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ λεπτά ( € 1.969,35 ) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 10.6051.0002 (Ειφορά υπέρ λογ. 0822) του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2011 που αφορά Κινήσεις Ανατροπής(ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΥΠ. ΟΙΚ. 2/96117/0026/20-12- 2011.

Θέμα: ΑΝΑΤΡ 21 - ανάκληση δέσμευσης πίστωσης ποσού ύψους € ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ euro και ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ λεπτά( € 1.969,35 ) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 10.6051.0002 (Ειφορά υπέρ λογ. 0822)του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. έτους 2011 που αφορά Κινήσεις Ανατροπής(ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ) ΥΠ. ΟΙΚ. 2/96117/0026/20-12-2011.
Ημ/νια: 31/12/2011
Φορέας: Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας
ΑΔΑ: Β4Ω0ΩΨΚ-ΙΛΦ
Keywords
Τυχαία Θέματα