Η εικόνα των ελληνικών επιχειρήσεων για το 2016

Την κατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων για το 2016 παρουσιάζει μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς.Ως γενικό συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων το 7.9 % έχει υπεραπόδοση σε όλους τους τομείς (αξία ενεργητικού, ίδια κεφάλαια, κέρδη προ φόρων κλπ, υψηλή ρευστότητα, χαμηλός δανεισμός), το 25,5 % των επιχειρήσεων παρουσιάζουν καλές επιδόσεις, το 41,3 % υστερούν σε επιδόσεις αλλά «το παλεύουν, ενώ το 15,3% των επιχειρήσεων είναι
προβληματικές και βρίσκονται σε πολύ δυσχερή κατάσταση με μεγάλες υποχρεώσεις, υψηλό δανεισμό, εγκλωβισμένα περιουσιακά στοιχεία και χαμηλό επίπεδο ρευστότητας. Αναλυτικότερα το προφίλ των επιχειρήσεων ανά βαθμίδα ERS για το 2016, σύμφωνα με την Μελέτη της Τράπεζας Πειραιώς, έχει ως εξής: Outperformers “a”Συνολικά μόλις το 7,9% των επιχειρήσεων που παρακολουθούμε κατατάσσεται στη βαθμίδα των outperformers “a”, με €13,6 δισ. αξία ενεργητικού και €8,7 δισ. ίδια κεφάλαια.Ωστόσο, επιτυγχάνουν καθαρά κέρδη προ φόρων €1,1 δισ. που αντιστοιχεί στο 37,2% της συνολικής κερδοφορίας, με το περιθώριο EBITDA να αγγίζει κατά μέσο όρο το 24,9% και την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων το 18,2%.Μόλις το 0,4% των επιχειρήσεων που υπεραποδίδουν έχει θετικό EBITDA και καθαρές ζημίες προ φόρων, οι οποίες είναι ΜμΕ.Ταυτόχρονα παρουσιάζουν τις λιγότερες υποχρεώσεις (€4,9 δισ.) ή το 5% του συνόλου των επιχειρήσεων του δείγματος.Παράλληλα, παρουσιάζουν υψηλή ρευστότητα, με το κυκλοφορούν ενεργητικό να καλύπτει τις τρέχουσες υποχρεώσεις κατά 4,1 φορές.
Keywords
Τυχαία Θέματα