Πράσινο φως για την εισαγωγή της Τράπεζας Κύπρου στο LSE

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας επικύρωσε σήμερα το Σχέδιο Διακανονισμού που αφορά στην εισαγωγή της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE).

Το Σχέδιο προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 198 μέχρι 200 του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα»), της Bank of Cyprus Holdings Public

Limited Company («BOCH») και των Μετόχων της Τράπεζας (το «Σχέδιο»).

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Τράπεζα αναμένει τα επόμενα βήματα που οδηγούν στην εισαγωγή των μετοχών στις αρχές Ιανουαρίου 2017.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, περιλαμβανομένης της ανακοίνωσης για την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων μετοχών, θα ανακοινωθούν από την Τράπεζα ή/ και την BOCH σε εύθετο χρόνο, περιλαμβανομένης και της ανάρτησης των ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.bankofcyprus.com.

Η Τράπεζα γνωστοποιεί επίσης ότι οι μετοχές της BOC Holdings δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933 («Securities Act»), ή σύμφωνα με οποιαδήποτε σχετική νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας, περιοχής ή άλλης δικαιοδοσίας των ΗΠΑ, και θα εκδίδονται κατ’ επίκληση της εξαίρεσης από οποιεσδήποτε απαιτήσεις εγγραφής του Securities Act, σύμφωνα με το Άρθρο 3(α)(10) του Securities Act. Για την παραχώρηση του δικαιώματος εξαίρεσης από οποιεσδήποτε απαιτήσεις εγγραφής σύμφωνα με το Securities Act, η Τράπεζα θα ενημερώσει το Δικαστήριο ότι η BΟC Holdings θα επικαλεστεί το Άρθρο 3(α)(10) του Securities Act.

Η BΟC Holdings θα θεωρήσει την ετυμηγορία του Δικαστηρίου, ως έγκριση του Σχεδίου μετά από ακρόαση αναφορικά με το κατά πόσο οι όροι και προϋποθέσεις του Σχεδίου είναι δίκαιοι. Στην εν λόγω ακρόαση, η οποία έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους Μετόχους, οι εν λόγω Μέτοχοι δυνατό να παραστούν αυτοπροσώπως ή μέσω συμβούλου και να υποστηρίξουν ή να αντιταχθούν της επικύρωσης του Σχεδίου.

Οι κάτοικοι ΗΠΑ θα πρέπει να γνωρίζουν/λάβουν υπόψη τους ότι το Σχέδιο που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο αφορά τις μετοχές κυπριακής εταιρείας και εφαρμόζεται σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου. Οι νόμοι δημόσιας προσφοράς καθώς και οι νόμοι προώθησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου δεν ισχύουν για το Σχέδιο.

Το Σχέδιο υπόκειται στις απαιτήσεις γνωστοποίησης και στις πρακτικές που εφαρμόζονται στην Κύπρο σε σχέση με σχέδια διακανονισμού τα οποία διαφέρουν από τις απαιτήσεις γνωστοποίησης και τις άλλες απαιτήσεις που θα ίσχυαν σύμφωνα με τους περί κινητών αξιών νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής («ΗΠΑ»), περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε απαιτήσεων σύμφωνα με τους νόμους προώθησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου και τους νόμους δημόσιας προσφοράς των ΗΠΑ.

Ούτε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, ούτε οποιαδήποτε άλλη ομοσπονδιακή ή κρατική επιτροπή κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ή εποπτική αρχή έχει εγκρίνει ή απορρίψει τις μετοχές της BOC Holdings ή έχει εκφέρει γνώμη σε σχέση με τη δικαιοσύνη ή τα πλεονεκτήματα των μετοχών της BOC Holdings αναφορικά με την ακρίβεια ή επάρκεια των γνωστοποιήσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση. Οποιαδήποτε παράσταση περί του αντιθέτου αποτελεί ποινικό αδίκημα στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Keywords
Τυχαία Θέματα