Εξώδικο Υφυπουργού Μάρκου Μπόλαρη προς ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ
Παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου
ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μάρκου Μπόλαρη του Ηλία, Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Α-ριστοτέλους 17, 111 87 Αθήνα.

Προς: Τον νόμιμο εκπρόσωπο της....
εταιρίας «Ν.Ε.Σ.Τ.-ΑTV Α.Ε.» - ΔΙΚΤΥΟ ΣΕΡΡΕΣ,
Αίνου 13,
Σέρρες, 62121.

Κοινοποίηση: Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
Πανεπιστημίου & Αμερικής 5,
Αθήνα, 10564

Από την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου έως την Δευτέρα
19 Δεκεμβρίου 2011 και σε σειρά εκπομπών που παρουσιάστηκαν από τον τηλεοπτικό σταθμό ΔΙΚΤΥΟ, λέχθη-καν συκοφαντικοί ισχυρισμοί που ενδεχομένως στοιχειοθετούν δικαίωμα δικαστικής προστασίας μου.

Επειδή, κατά την έννοια των προβλεπομένων από τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.12 Ν.2238/1995 «... Οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί υποχρεούνται να διατηρούν στο αρχείο τους μαγνητοφωνήσεις ή μαγνητοσκοπήσεις όλων των εκπο-μπών τους, όπως αυτές μεταδίδονται ή αναμεταδίδονται, στην τελική τους μορφή με τις τυχόν διακοπές για μετάδοση διαφημίσεων κ.ο.κ. και ως τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την ημέρα μετάδοσης.. Οι σταθμοί υποχρεούνται να αποστέλλουν αυτές τις μαγνητοφωνήσεις ή μαγνητοσκοπήσεις στο Ε.Σ.Ρ. μόλις τους το ζητήσει ή να χο-ρηγούν αντίγραφα στους ενδιαφερομένους, προκειμένου αυτοί να ασκήσουν το δικαίωμα απάντησης ή το δικαίωμα δικαστικής προστασίας τους ..».

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ, όπως μου αποστείλετε στην ανωτέρω διεύθυνσή αντί-γραφο του μαγνητοσκοπημένου προγράμματος που μεταδόθηκε από τις 15 Δεκεμβρί-ου έως και τις 19 Δεκεμβρίου 2011, προκειμένου να ασκήσω τα νόμιμα δικαιώματά μου.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται και εξουσιοδοτείται να επιδώ-σει το παρόν στο νόμιμο εκπρόσωπο της καθ'ής απευθύνεται εταιρίας, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας το περιεχόμενό της στην έκθεση επίδο-σης που θα συντάξει.

Αθήνα 21/12/2011
Ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Μάρκος Μπόλαρης
Keywords
Τυχαία Θέματα