Οι μεταγραφές στα πανεπιστήμια θα γίνονται ανάλογα με την βαθμολογίο

Αλλαγές στο σύστημα μετεγγραφής των φοιτητών σχεδιάζει το υπουργείο Παιδείας από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12, έτσι ώστε κάθε τμήμα να δέχεται προκαθορισμένο αριθμό δικαιούχων με βάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσε ο μαθητής στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας,
τα τελευταία χρόνια έχει διαµορφωθεί µια πολύ σοβαρή αρνητική διάσταση όσον αφορά την ουσία της ακαδηµαϊκής και εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ενώ καθορίζεται συγκεκριµένος αριθµός εισακτέων στα κεντρικά ΑΕΙ και ΤΕΙ, ο αριθµός αυτός πολλαπλασιάζεται χωρίς κανείς να έχει ακριβή εικόνα του........
αριθµού των φοιτητών οι οποίοι τελικά θα εγγραφούν µέχρι το τέλος του πρώτου έτους. Την ίδια στιγμή, ο αριθµός των νέων φοιτητών που παραµένουν στα περιφερειακά Ιδρύµατα µετά τις µετεγγραφές µειώνεται σηµαντικά.
Ωστόσο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα», το υπουργείο επεξεργάζεται ρύθμιση με την οποία από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 θα θεσπιστεί ειδικός αριθμός θέσεων εισακτέων για κάθε τμήμα ή σχολή και για κάθε ειδική κατηγορία πέραν του κανονικού αριθμού εισακτέων.
Με τη ρύθµιση, το υπουργείο υποστηρίζει ότι «θα εξακολουθήσει να ικανοποιείται το κοινωνικό πρόβληµα που προσπαθούν να λύσουν οι διατάξεις για µετεγγραφές, χωρίς όµως να επιβαρύνεται σε υπερβολικό βαθµό το επίπεδο παρεχόµενης εκπαίδευσης».
Για καθένα από τα τµήµατα ή τις σχολές του Μηχανογραφικού ∆ελτίου θα υπάρχει προκαθορισµένος ειδικός αριθµός εισακτέων για κάθε κατηγορία υποψηφίων προερχόμενων από οικογένειες πολύτεκνες, τρίτεκνες.
Οι υποψήφιοι αυτοί θα κρίνονται αρχικά µε το σύνολο των υποψηφίων για κάθε τµήµα ή σχολή για το σύνολο των θέσεων εισαγωγής, µε τη γενική σειρά κατάταξης, βάσει της συνολικής βαθµολογίας τους και της σειράς προτίµησής τους στο Μηχανογραφικό τους ∆ελτίο.
Αν δεν επιλεγούν από τη γενική σειρά σε κάποιο τµήµα, θα κρίνονται στη συνέχεια για το ίδιο τµήµα ή την ίδια σχολή µε τους συνυποψηφίους τους στην ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν ή στην οποία έχουν επιλέξει σε περίπτωση κατά την οποία ανήκουν σε περισσότερες από µία ειδικές κατηγορίες.
Με τον καθορισµό των ειδικών αριθµών εισακτέων για τους υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών, δίνεται η δυνατότητα σε όσους ανήκουν σε αυτές να επιλέγουν από µεγαλύτερο αριθµό τµηµάτων στον τόπο όπου επιθυµούν, ακόµη και όταν αυτό λόγω της απόδοσής τους δεν είναι εφικτό µέσω της γενικής σειράς.
Αντίθετα, µε την υφιστάµενη διαδικασία µετεγγραφών η επιδίωξή τους αυτή περιορίζεται µόνο σε σχολή ή σε τµήµα επιλογής τους αντίστοιχο µε αυτό στο οποίο εισήχθησαν, ενώ δεν διασφαλίζεται η µετακίνησή τους στον τόπο συµφερόντων τους αφού εξαρτάται από τον αριθµό των συνυποψηφίων τους που προέρχονται από όλες τις αντίστοιχες σχολές ή τα αντίστοιχα τµήµατα της χώρας και ζητούν, επίσης, µετεγγραφή στην ίδια σχολή ή στο ίδιο τµήµα.
Keywords
Τυχαία Θέματα