Οτενετ

ΟΤΕΝΕΤ, otenet Στην ΟΤΕΝΕΤ το πρόβλημα

Δημοφιλέστερες Ειδήσεις

Share:

iNews στο Facebook

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΥΖΕΥΞΗΣ-ΟΤΕΝΕΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΣΤ΄ΕΠΚΑ .

13/12/12 16:45

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΓΙΟ ΟΤΕΝΕΤ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ADSL ΣΤΟ VPN1 ΤΟΥ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ Σ.ΕΠ.Ε

22/12/12 08:38

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕΝΕΤ

13/07/12 17:36

ΟΤΕΝΕΤ ή Αγκόλα-νετ;

21/06/11 23:30

Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 150,92 € (εκατόν πενήντα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την εξόφληση δύο (2) λογαριασμών της 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην ΟΤΕΝΕΤ (Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ), για περίοδο κατανάλωσης από 1/10/2012 έως και 30/11/2012

09/12/12 15:32

Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 75,46 € (εβδομήντα πέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την εξόφληση δύο (2) λογαριασμών της 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην ΟΤΕΝΕΤ (Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ), για περίοδο κατανάλωσης από 1/12/2012 έως και 31/12/2012

23/12/12 15:56

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΤΕΝΕΤ

29/05/12 14:27

Ψεύτικο e-mail από την ΟΤΕΝΕΤ!

29/12/10 13:51

Αποστολή Δικαιολογητικών Πληρωμής Αξίας Ευρώ :#31,98# ενός (1) Λογαριασμού ΟΤΕΝΕΤ -ΚΑΕ0824

15/06/12 14:51

Ειδήσεις Οτενετ